05 | 06 | 2020

"Magazynio" [Magazynio]

An entertainment show, a cycle of humorous scenes.

"Magazynio" [Magazynio] 
Directing: Andrzej Jankowski, Krzysztof Jaroszyński
Host: Stefan Friedmann, Krzysztof Jaroszyński
Production: Prasa & Film Ltd.